08-12 14 64 90

Exkl moms
  • Inkl moms
  • Exkl moms

Fakta och statistik om barnolycksfall

Varje år söker cirka 200 000 barn och ungdomar akut läkarvård efter olycksfall. Skador är den näst vanligaste dödsorsaken för barn över ett år, både bland pojkar och bland flickor. Över hälften av alla skador drabbar barn under 6 år. Den allmänna trenden i Sverige för dödsfall på grund av olyckor för barn och ungdomar samt inskrivna på sjukhus till följd av olycksfall är svagt nedåtgående för både pojkar och flickor. Undantag utgörs av de allra minsta barnen, de som är yngre än ett år, samt bland antalet transportolyckor där antalet vårdade barn istället har ökat det senaste decenniet. 

Ålder och utveckling har betydelse för skaderisken

Fallolyckor och olyckor i trafiken är de olyckstyper som har flest så kallade vårddygn. Vårddygn är ett mått på allvarlighetsgraden hos ett olycksfall. Utifrån detta mått är det femtonåriga pojkar som står för störst antal vårddygn, vilket ofta kan härledas till trafik- och mopedrelaterade situationer. Upp till 70 procent av alla olyckor med barn eller ungdomar i vägtrafik sker i tätbebyggda områden.

Därefter är det de mindre barnen, de upp till ett år, som står för flest vårddygn.  Olyckstyperna bland de mindre barnen avseende vårddygn är brännskador från heta vätskor, varma föremål eller öppen eld. Antalet dödsfall på grund av olyckor är för åldersgruppen 0-17 år är jämförelsevis låg i förhållande till befolkningen i stort. Barnets ålder och den fysiska och mentala utvecklingen har betydelse för vilka skaderisker det utsätts för. Risken att barnet skadar sig hänger samman med en rad faktorer som motorisk utveckling, färdigheter, kognitiv och språklig förmåga. En rad biologiska funktioner som syn, hörsel, motorik, analys- och beslutsförmåga är också avgörande för barnets möjligheter att tolka situationer och uppfatta och hantera risker.


Barn 0-3 år

I denna ålderkategori sker de allra flesta olyckorna i hemmet. De vanligaste olyckstyperna är fallolyckor, klämning, skärskador och stick samt förgiftningar. Stor antal av olyckorna utgörs av fall från låg höjd (mindre än en meter), exempelvis ur soffor, föräldrarnas säng, skötbord eller bord.

Drygt hälften av brännskadorna beror på att barnen bränner sig på varma föremål och drygt 40 % på att de skållar sig på heta vätskor. De vanligaste orsakerna är att barnet kommer åt en het spisplatta eller får kaffe, the eller varmt vatten över sig.

Vanligaste orsaken till klämskador är att barnet har klämt sig i en dörr. Det är även vanligt att barn blir bitna och stuckna av insekter eller bitna av djur. Omkring 500 barn uppsöker sjukvård varje år på grund av att de skurit sig på vassa föremål såsom saxar, knivar, trasiga dricksglas och konservburkar.

Den absolut vanligaste orsaken till förgiftningar är att barnet får i sig medicin som tillhör föräldrar, mor- och farföräldrar eller syskon. Olycksfall med exempelvis tändvätska, rengöringsmedel, lacknafta och tvättmedel är också vanliga orsaker.

En av de absolut vanligaste dödsolyckorna är drunkning, vilket sammantaget även gäller för alla barn upp till 17 år, om än olyckstillfället ser annorlunda ut.
 

Barn 4-6 år

I denna ålderskategori tillkommer förutom skador som skett i hemmet i viss mån skador som inträffat inom barnomsorgen. De vanligaste olyckstyperna är fall, klämskador samt sammanstötningar med andra barn.

En av de absolut vanligaste dödsolyckorna är drunkning.
 

Barn 7-12 år

I denna ålderskategori skadas barn i hemmet, på skolan och på olika sport- och idrottsplatser. Vanligaste olycksorsaken är fall, kollisioner med andra barn eller föremål, att barnet fått saker över eller på sig samt klämning, skärskador eller stick. Några av de vanligaste olycksorsakerna är hopp på studsmattor, kollisioner med kompisar, cykling, fotbollsspel samt bett och stick från djur.

Den vanligaste dödsorsaken i denna ålderskategori är trafikolyckor.
 

Barn/tonåringar 13-17 år

I denna ålderskategori skadas tonåringarna i huvudsak på sport- och idrottsplatser samt i trafiken. De vanligaste olycksorsakerna är fall och kollisioner med andra barn och föremål samt cykel- och mopedolyckor.

Många olyckor i bostadsområden och trädgårdar sker när barn hoppar studsmatta, kör moped eller motorcykel, cyklar, åker skateboard eller spelar fotboll. Inomhus är det vanligt med olyckor med knivar och med lek och bråk med kompisar.

Den vanligaste dödsorsaken är trafikskador.Texten är skriven av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap: MSB:s Fakta och statistik om barnsäkerhet.

Observera att informationen i texten är hämtad från en publikation av MSB som utgavs 2011. Publikationsnummer: MSB307

Källor:
https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/statistik/

 

Information
  

',

För att vi skall kunna ge dig bästa möjliga service ber vi dig välja om du vill se priser inklusive eller exklusive moms.